A “Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága” Borrend  alapszabálya


Alapszabály

A ”Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága” (a továbbiakban: Borrend vagy  Egyesület ) Taggyűlése a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (továbbiakban: Civiltv.) rendelkezéseire is figyelemmel - összhangban az Alaptörvénnyel és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal - a mai napon az Borrend Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
 
I.A Borrend neve, székhelye, működési területe, hatóköre, jogállása, jelei:

1.  A Borrend neve:      Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága
2.  A Borrend székhelye: 930 12 Ohrady, Nový rad 321
3.  A Borrend működési területe, hatóköre kiterjed Csallóközkürt közigazgatási területére.
4.  A Borrend t önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi civil szervezet.
5. A Borrend jeleit képezi a Címer, Zászló, Pecsét és a Jelvény
 
II. Az Egyesület célja, és célja érdekében kifejtett tevékenységei

Csallóközkürt természeti, környezeti, építészeti és kulturális örökségi értékeinek védelme
- az emberi kapcsolatok alakítása, gazdagítása, a csallóközkürti együttartozás eresítése
- a jó szándék ápolása, az emberek és népek közötti megértés és béke szolgálata.
- Csallóköz szőlő és borkultúrájának megismertetése, a vidék szépségeinek és értékeinek népszerűsítése
- a bor és a gasztronómia kapcsolatának megismerése és bemutatása
- borversenyek, borkóstolók rendezése, borünnepek szervezése
- a kulturált borfogyasztás megvalósítása
- szakmai tárgyú előadások szervezése, tanácsadás
- a környékbeli szőlő- és bortermelő gazdák szakmai színvonalának emelése
- a falusi turizmus adta lehetőségek kihasználása, gasztronómiai programok elősegítése
- együttműködés a helyi közhasznú és civil szervezetekkel és ezek támogatása
- kapcsolatok kiépítése nemzeti és nemzetközi bor utakkal, hasonló érdeklődési egyesületekkel
Az asztaltársaság segíteni kívánja a patrióta fel fogás megvalósulását, a borkultúra népszerűsítését. Szolgálatot tenni tagjaink és mások életének szebbé tétele érdekében.
 
III. Az Egyesület tagsága

1.  A Borrend tagsága alapító tagokból, rendes tagokból, valamint különleges jogállású ( tiszteletbeli ) tagokból áll.
 
A) Alapító és Rendes tag:
2.  A Borrend rendes tagja lehet 18. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely nyilatkozik a belépési szándékáról, a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és bíróság jogerős határozatával nem tiltotta el a közügyek gyakorlásától.
 
3. A Borrendbe rendes tagként való felvételhez a Taggyűlés – illetve a Taggyűlés felhatalmazása alapján az Elnökség  meghatározott, minden belépőre egységesen vonatkozó belépési díj fizetését írhatja elő. A belépési díj meghatározása határozattal történik, és évente felülvizsgálható. A belépési díj meghatározását követően azt minden újonnan belépőnek meg kell fizetnie.
 
4. A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyhangú határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem az  Elnökség által történő elfogadásával, esküvel és avatással jön létre. Az ünnepélyes avatás időpontjáról az Elnökség dönt és tudatja a jóváhagyott személyekkel.
 
5. A tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik. A természetes személy rendes tagok jogaikat személyesen, jogi személy tagok pedig törvényes képviselőjük, vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják.
 
6. A tagok kötelesek évente a Taggyűlés által meghatározott tagdíjat az Egyesület részére megfizetni.
 
7. Az Egyesületi tagság megszűnik, ha:
a)      a tag a tagságról lemond,
b)     a tagot a Taggyűlés az Egyesületből kizárja,
c)      a tag tagdíj meg nem fizetése miatt törlésre kerül,
d)     az Egyesület megszűnik.
 
8. A lemondási szándékát a tag köteles írásban, igazolható módon bejelenteni az Elnökséghez. A lemondás a lemondásról szóló nyilatkozat Elnökség általi átvételének napján szűnik meg. A tagságról való lemondás a tagot terhelő, tagsági jogviszonyának fennállása alatt keletkezett vagyoni kötelezettségének teljesítése alól nem mentesít.
 
9. A Taggyűlés minősített többségi szavazással meghozott határozattal, a jelenlévő rendes tag több mint felének igen szavazatával a Borrendből kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály rendelkezéseit megsérti, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetőleg ha a Borrend céljával vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető, illetve az Borrend érdekeit sértő magatartást tanúsít.
 
10. A tagot a Borrendből kizárni csak a Taggyűlés által elfogadott, jelen Alapszabályban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.
 
11. A kizárási eljárást bármely tag írásban kezdeményezheti. Az érintett tagot a kizárás alapjául szolgáló okokat vizsgáló Taggyűlésre írásban meg kell hívni, és lehetővé kell tenni számára, hogy védekezését és indokait előadhassa. A kizárás tárgyában hozott taggyűlési határozatot indokolni kell, és rendelkezni kell benne a jogorvoslatra való felhívásról is, megjelölve a jogorvoslatra jogosultak körét, a jogorvoslati határidőt, és hogy azzal mely szervhez kell fordulni.
 
12. A határozatot a Borrend bármely tagja – a tudomására jutástól számított 30 napon belül –  megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtására nincs halasztó hatállyal, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
 
13. A tag a tagnyilvántartásból a Borrend tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető a Borrend által, ha a tagdíjhátraléka egy éven túl fennáll, és a tagdíjhátralék megfizetésére az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot, és a felhívásban szereplő fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az Elnökség - törlést elrendelő - határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal.
 
14. A tagot a tagnyilvántartásból a Borrend tagjai közül törölni kell:
a) halála, illetve a nem természetes személy bármilyen formában történő megszűnése, illetve
b) a Borrend megszűnése esetén.
 
B) Különleges jogállású – tiszteletbeli tag:
15. Az Egyesület különleges jogállású tagja lehet a tiszteletbeli tag.
 
16. A Borrend Elnöksége – elismerésképpen – a Borrend tiszteletbeli tagjává olyan személyt fogadhat, aki/amely a Borrend célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, vagy az Egyesület céljainak előmozdítása érdekében végzett vagy végez tevékenységet, az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja és aki/amely e tiszteletbeli tagságot elfogadja és a meghatározott tagdíjat fizeti.
 
17. A különleges jogállású tagot is meg kell hívni a Borrend programjaira, rendezvényeire.
 
18. A különleges jogállású tag az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, a Borrend szerveibe nem választható, és köteles betartani az Egyesület Alapszabályát, végrehajtani a Taggyűlés és az Elnökség határozatait.
 
19. Különleges jogállású tag  tiszteletbeli tagságát a Taggyűlés nyílt szavazással, a taggyűlésen jelenlevő tagok több, mint felének igen szavazatával vonhatja meg abban az esetben, ha pártoló vagy tiszteletbeli tag a Borrend céljával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, vagy nyilatkozatot tesz, a Borrend jó hírnevét megsérti, a Borrend kedvezőtlen színben tünteti fel, a bíróság közügyek gyakorlásától megfosztotta, jogerősen bűncselekmény elkövetése miatt elítélték, illetve olyan magatartást tanúsít, mely sérti a Borrend jogait, vagy jogos érdekét.
 
20. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a tagok személyi azonosító adatain túl a tagsági viszony keletkezésének idejét, a megszűnésének idejét és esetkörét, esetlegesen a tagsági viszony formáját is.
 
IV. Tagsági jogok, és kötelezettségek

1. A Borrend rendes tagjának jogai:
a)      részt vehet a Taggyűlésen szavazati és tanácskozási joggal;
b)      javaslatot tehet a Taggyűlés napirendjére, napirendi pontjára;
c)       részt vehet a Borrend vezető szerveinek megválasztásában és azokba megválasztható;
d)      részt vehet a Borrend tevékenységében, rendezvényein, előadásain, klub és egyesületi napjain, kirándulásain;
e)       részesülhet a Borrend tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban;
f)        a Borrend összejövetelein felszólalhat, indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az Egyesület Elnökségénél, a Taggyűlésnél;
g)      véleményt nyilváníthat a Borrend, az Elnökség, valamint a tisztségviselők tevékenységéről;
h)      jogosult igénybe venni a Borrendnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait;
i)        kezdeményezheti különleges jogállású tag felvételét, illetve különleges jogállásának megvonását.
 
2. A Borrend rendes tagja köteles:
a)      a Borrend Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, a Borrend célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani;
b)      a Borrend Taggyűlésének, Elnökségének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni;
c)       évente a tagdíjat határidőben megfizetni;
d)      védeni a Borrend vagyonát;
e)       részt venni a Borrend Taggyűlésein, távolmaradását előzetesen, megfelelő indokkal ellátva jelezni;
f)        illetve nem veszélyeztetheti a Borrend céljának megvalósítását.

3. Az új tagok felvételéről az alapító tagok ok nélküli vétójoggal rendelkeznek.
4. A tagsági jogok az un. Ünnepélyes avatási szertartás és eskütétel után illetik meg az új tagokat. Az egyesület tagjának az avatást igazoló adománylevél és az egyesület jelvény jár.
5.  Az Elnökség elutasító döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, újbóli felvételi kérelmet 2 év eltelte után lehet benyújtani.
6.  A Borrend számára felajánlott pénzügyi támogatást az elnökség jogosult elfogadni.
7.  Mindennemű tag éves tagdíj megfizetésére kötelezett. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, szavazati joggal nem rendelkezik és nem választható. A tagsági díj összegét az elnökség javaslatára a taggyűlés hagyja jóvá, mentességet a közgyűlés adhat. Jogi személyek anyagi hozzájárulása a legmagasabb tagsági díj húszszorosa.V. A Borrend szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

1. A Borrend legfőbb szerve a Taggyűlés (VI. pont), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a Borrend ügyintéző és képviseleti szerve, a Borrend (VII. pont) irányítja és látja el.
Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Tiszteletbeli Elnök-Nagymester
Elnök – Nagymester
Kancellár Kincstárnok
Ceremónia mester
Főborász
Pincemester
Ínyencmester
Bortrezor őr
Nagykövet
Krónikás Zászlóőr
Somelier
Ellenőrző bizottság

Figyelemmel kíséri a Nagytanács munkáját, - ellenőrzi a Borrend működését, vagyonkezelését, pénzügyi tevékenységét, valamint a bizonylatok és nyilvántartások vezetését, elszámoltatja a Kincstárnokot, - tájékoztatja a Nagytanácsot és jogosult a Közgyűlést összehívni.
 
A Borrend Taggyűlése minősül a Civiltv. szerinti legfőbb szervnek.
 
2.  Az Elnökségnek a tagja az lehet:
a)  aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) szlovák állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
 
3. A  Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
VI. A Taggyűlés

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, és amelyen meg kell tárgyalni az Egyesület éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló a törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Az Elnök az Elnökség határozata alapján a Taggyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a rendes tagok 1/10-e, az ok és cél megjelölésével kéri írásban, illetve, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá össze kell hívni a XII/3. pontban foglalt feltételek fennállása esetén.
 
2. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása, módosítása;
b)az éves költségvetés meghatározása;
c) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása;
d)az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás;
e)az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
f)éves pénzügyi tervének megtárgyalása, beszámoló elfogadása;
g)döntés beszámoló elfogadásáról;
h)az Egyesület tulajdonában lévő ingóságok, valamint az Egyesület tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítése;
i) a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása.
 
3. A Taggyűlést – kivéve a XII/3. pont esetét, amikor a Gazdasági Alelnök – az Elnök hívja össze valamennyi tag, valamint a Felügyelő Bizottság előzetes írásbeli - akár a tag által erre a célra megadott e-mail címre küldött üzenettel történő - értesítésével a Taggyűlés helyének és idejének megjelölésével. A meghívónak a tagokhoz, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaihoz a Taggyűlés tervezett időpontját megelőzően legalább tizenöt nappal meg kell érkeznie, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt taggyűlés helyének és idejének pontos megjelölésével. A meghívó kiküldését megelőzően az Elnöknek gondoskodnia kell arról, hogy az  Egyesület tagjai a Taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek, melyre legalább öt napot kell biztosítani. A Taggyűlés nem nyilvános, az Elnök vezeti, az elnök távolléte esetén a levezető elnök személyének megválasztásáról a Taggyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz. Az a személy, aki nem tagja az Egyesületnek, csak az Elnökség engedélyével vehet részt a Taggyűlésen.
 
4.  A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele részt vesz. A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit, és a megismételt Taggyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza, melyre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni. A megismételt Taggyűlést az eredeti Taggyűlés időpontját követően egy órával későbbi időpontra, ugyanarra a helyre, azonos napirenddel kell kitűzni, azzal, hogy tag kizárásáról, az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról, vagy feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több, mint fele részt vesz, melyet  az eredeti meghívóban rögzíteni kell.
 
5. A Taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit általában – kivéve a jelen Alapszabályban meghatározott minősített szótöbbségű eseteket  - a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza meg.
 
6. A szavazás nyílt, és kézfeltartással történik, kivéve az Elnökség tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint a tag Egyesületből történő kizárásáról szóló döntést, melyek tekintetében titkosan, írásbeli szavazással kell dönteni. Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új Elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.
 
7. Az Alapszabály módosításához, az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséhez, szétválásához, vagy feloszlásának elhatározásához, az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság valamely tagjának visszahívásához az összes egyesületi tag több mint felének igen szavazata szükséges.
 
8.  A Taggyűlés a levezető elnök személyéről, a napirendről, valamint az éves beszámolóról szóló határozatáról az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével dönt. Levezető elnökké csak az Egyesület elnöke vagy alelnöke választható.
 
9.  A Taggyűlés döntéshozatali eljárásában szavazategyenlőség esetén a Taggyűlés levezető elnökének szavazata dönt.
 
10. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető elnök, a Kancellár és a Taggyűlés által megválasztott két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Taggyűlés helyét és idejét, a meghozott határozat(ok) lényegi tartalmát, a határozathozatal időpontját, hatályának beálltát, a szavazati arányt. A Taggyűlés határozatait a Határozatok Tárában közzé kell tenni.
 

VII. Az Elnökség

1.Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnök-Nagymester és az alelnökök. Az Elnökség-Nagytanács tagjait a Taggyűlés egyszerű többséggel, titkos, írásbeli szavazással, 3 (három) éves határozott időtartamra választja meg. Az Elnökség elnöke az Egyesület elnöke.
Az Nagytanács - elnökség   első tagjait 3 évre szóló megbízatással az alapító tagok választották meg következő határozattal:

Tiszteletbeli Nagymester – nem választott
 
Több éves tapasztalatával, tudásával segíti és emeli a borrend szakmai színvonalát. Köztiszteletben álló személyiségével biztosítja a szervezet tekintélyét


Elnök – Nagymester -  / Bugár  István /

Irányítja a borrend tevékenységét. Vezeti és szervezi a Nagytanács munkáját Összehívja a Közgyűlést és a Nagytanács ülését, vezeti azokat. Felelős a Nagytanács tagjaival együtt a borrend törvényes és alapszabály szerinti működéséért.


Kancellár -  / Varga Gyula  /   

Előkészíti a Nagytanács és a Közgyűlés üléseit. Ellátja és szervezi a borrend ügyvitelét, levelezését,  adatszolgáltatást és pénzügyi ellenőrzést.
 

Kincstárnok - / Szomolai Ernő /

Ellátja a Borrend vagyonának kezelését, pénzügyi könyvelését és a féléves és éves beszámoló elkészítését. a pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatja a Nagymestert és a Nagytanács tagjait,kezeli a pénzügyi bizonylatokat
 

Ceremónia mester - /  Bugár Roland /
 
Összehangolja a Borrend által szervezett ünnepélyes rendezvények megszervezését és  lebonyolítását, kialakítja és ápolja a Borrend ceremónia rendjét és szertartásait gondoskodik a borrendi  avatások zökkenőmentes lebonyolításáról, az avatási kellékekről. Gondoskodik a borrend avatókardjának tárolásáról, tisztán tartásáról A borrend saját rendezvényein  avotókard hordozó szerepét látja el.


Főpohárnok - / Németh Sándor /

Szervezi és lebonyolítja a borversenyeket és egyéb rendezvényeket. Elvégzi a rendezvények és a  borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál. Szakmailag felel a borkultúra növeléséért, terjesztéséért. Az ínyencmesterrel együttműködve kialakítja a rendezvények étel- és  italválasztékát végzi a borok besorolását, a gasztro-nómia területén teret biztosít a borok fogyasztásának.

 
Főborász – / Gajdosik József /

Szakmailag képviseli a borrendet. Közösen a Főpohárnokkal szervezi és lebonyolítja az egyes rendezvényeket és a borversenyeket. Gondoskodik a Zászlósbor évenkénti , határnapra történő megválasztásáról. Elvégzi a borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál.

Pincemester - kinevezésig a Főborász

Gondoskodik a borrend reprezentációs borairól. Rendezvényeken a megfelelő minőségű és választékú italt biztosítja. Gondoskodik a társ borrendek rendezvényein az ajándék italokról.
 

Ínyencmester - / Fekete Norberet /
 
A főpohárnokkal együttműködve kialakítja a rendezvények étel-választékát, annak harmóniáját, közös főzés esetén elkészíti az ételeket, fogásokat, a Borrend „főzős” rendez-vényein elkészíti az előre egyeztetetett ételféleségeket.
 

Bortrezor őr – kinevezésig a Főborász
 
Gondoskodik a borok őrzéséről és biztonságáról, elvégzi a borok átvételét, átadását, tárolását és végzi az ezzel járó adminisztrációt, bemutatja a bortrezort és ismerteti az őrzött borokat.
 

Nagykövet - / Vajda József /

Összekötő és kapcsolatépítő szerepet lát el. Méltóképpen képviseli a borrendet bel- és külföldi partnerek, borászok, borbarátok, társadalmi szervezetek és közéleti személyek felé. A honlap karbantartásával folyamatosan ellátja a Borrend internetes megjelenésén keresztül történő képviseletét
 

Krónikás – kinevezésig az Elnök-Nagymester

A Borrend eseményeit írásban rögzíti, vezeti a Jegyzőkönyveket, a, Krónikáskönyvet, rendezi a fotókat, egyéb dokumentumokat (sajtóanyagot)


Zászlóőr – kinevezésig az Elnök-Nagymester

Gondoskodik a borrend zászlójának tárolásáról, tisztán-tartásáról és megfelelő alkalmakkor a társrendezvényeken résztvevőknek átadásáról és visszavételéről. A borrend saját rendezvényein zászlóvivő szerepét látja el.
 
 
Somelier – kinevezésig a Főpohárnok
 
Megteremti a harmóniát az étel-ital párosítás kialakításával- biztosítja  a rendezvényeken a borok összhangját,  gondoskodik megfelelő hőmérsékleten tartásukról, rendezvényeken ismerteti a  bemutatásra kerülő borsort.


Ellenőrző bizottság – majd a bejegyzéskor megválasztjuk

Figyelemmel kíséri a Nagytanács munkáját, - ellenőrzi a Borrend működését, vagyonkezelését, pénzügyi tevékenységét, valamint a bizonylatok és nyilvántartások vezetését, elszámoltatja a Kincstárnokot, - tájékoztatja a Nagytanácsot és jogosult a Közgyűlést összehívni.
 
2.   Elnökségi taggá az egyesületi tag választható, aki a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és nem esik kizáró ok hatálya alá. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnök és legalább két további elnökségi tag jelen van. Az ülések nem nyilvánosak.
 
3.  Az Elnökség határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 
4.  Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli, akár e-mail útján történő értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal kézbesíteni kell, a napirendi pontok pontos megjelölésével a helyszín és időpont megadásával. Rendkívüli esetben az Elnökség rövid úton, telefonon is összehívható.
 
5.  Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
a)       az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, kivéve a VI/2.d és i. pontokban szereplő határozatokat,
b)      az Egyesület ügyrendjének elfogadása,
c)      az etikai szabályok elfogadása,
d)      tagfelvétel jóváhagyása,
e)      az Elnök utasítása a Taggyűlés összehívására,
f)      az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves (elnöki) beszámolókba, valamint a korábban a legfőbb szerv által hozott határozatokba való betekintés biztosítása,
g)      a tevékenységéről éves beszámoló elkészítése, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése,
h)      az Egyesület tulajdonában lévő ingóságok elidegenítése,
i)       döntés minden olyan egyéb kérdésben, illetve mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos, vagy az Elnök hatáskörébe.
 
6. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet írásban kell az Elnökségnek benyújtani. Az iratbetekintést az Egyesület székhelyén, a kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül kell biztosítani. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az iratbetekintés során be kell tartani.
 
7. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá.
 
8. Az elnökségi tagságról való lemondást az Elnökség ülésén kell bejelenteni, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy írásban igazolható módon kell közölni.
 
9. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokról Határozatok Tárát vezetni, és az Elnökség határozatait abban közzétenni. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.
 
10. Az Elnökség határozatait bárki megtekintheti, arról ellenérték fejében másolatot kérhet, továbbá az Elnök gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról  az Egyesület honlapján. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az iratbetekintés, illetve a nyilvánosságra hozatal során be kell tartani.
 
11.Megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával, tisztségről való lemondásával, valamint a tag visszahívásával, vagy a határozott idő lejártával, amely esetekben a Taggyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
 
12. Az Elnökség és annak tagjai a Taggyűlés felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Amennyiben az Elnökség, vagy annak bármely tagja a jelen Alapszabályban foglalt kötelezettségét szándékosan, súlyosan és ismételten megszegi, úgy a Taggyűlés jogosult az Elnökséget, vagy annak tagját nyílt szavazással, az egyesületi tagok több mint felének igen szavazatával tisztségéből azonnali hatállyal visszahívni.
 


VIII. Az Elnök

1. Az Elnök a Taggyűlés által egyszerű többséggel, titkos és írásbeli szavazással 5 év határozott időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult.
      Irányítja a borrend tevékenységét. Vezeti és szervezi a Nagytanács munkáját Összehívja a Közgyűlést és a Nagytanács ülését, vezeti azokat. Felelős a Nagytanács tagjaival együtt a borrend törvényes és alapszabály szerinti működéséért.
 
2. Az Elnök hatásköre és feladatai:
a)      az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b)      a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
c)      a Taggyűlés bár mikori összehívása,
d)      a kiadások számláinak ellenőrzése,
e)      megbízólevél kiadása,
f)       az Egyesület pénzeszközeinek, pénzgazdálkodásnak felügyelete, utalványozási jogkör gyakorlása,
g)      az Egyesület iratainak, kezelése,
h)      az Egyesület tagnyilvántartásának vezetése,
i)       határozatok tárának vezetése,
j)       a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
k)      az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
l)       az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, és hatóságok, illetőleg a bíróság előtt,
m)     a Taggyűlés és az Elnökség határozatairól nyilvántartás vezetése,
n)      éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése,
o)       a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak az érintettekkel történő közlése, annak meghozatalától számított 15 napon belül az Egyesület honlapján kerül hirdetve.
p)      minden olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik a Taggyűlés és az Elnökség hatáskörébe.
 
3. Az Elnök az Elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer köteles összehívni az Alapszabály VII/4. pontja szerint.
 
4. Az Elnök köteles összehívni az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges dönteni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik.
 
5. Az Elnök intézkedéseit a Taggyűlés, illetve az Elnökség döntésének megfelelően köteles megtenni, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban kell eljárnia.
 
IX. Az Alelnök

1. A Taggyűlés egyszerű többséggel, titkosan, írásbeli szavazással legfeljebb 3 (három) éves, határozott időtartamra legalább 2, legfeljebb 8 alelnököt választhat, mely alelnökök közül legalább egynek gazdasági alelnöknek kell lennie.
 
2. Kancellár -  / Varga Gyula  /   

Előkészíti a Nagytanács és a Közgyűlés üléseit. Ellátja és szervezi a borrend ügyvitelét, levelezését,  adatszolgáltatást és pénzügyi ellenőrzést.
 

Kincstárnok - / Szomolai Ernő /

Ellátja a Borrend vagyonának kezelését, pénzügyi könyvelését és a féléves és éves beszámoló elkészítését. a pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatja a Nagymestert és a Nagytanács tagjait,kezeli a pénzügyi bizonylatokat
 

Ceremónia mester - /  Bugár Roland /
 
Összehangolja a Borrend által szervezett ünnepélyes rendezvények megszervezését és  lebonyolítását, kialakítja és ápolja a Borrend ceremónia rendjét és szertartásait gondoskodik a borrendi  avatások zökkenőmentes lebonyolításáról, az avatási kellékekről. Gondoskodik a borrend avatókardjának tárolásáról, tisztán tartásáról A borrend saját rendezvényein  avotókard hordozó szerepét látja el.


Főpohárnok - / Németh Sándor /

Szervezi és lebonyolítja a borversenyeket és egyéb rendezvényeket. Elvégzi a rendezvények és a  borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál. Szakmailag felel a borkultúra növeléséért, terjesztéséért. Az ínyencmesterrel együttműködve kialakítja a rendezvények étel- és  italválasztékát végzi a borok besorolását, a gasztro-nómia területén teret biztosít a borok fogyasztásának.


 
Főborász – / Gajdosik József /

Szakmailag képviseli a borrendet. Közösen a Főpohárnokkal szervezi és lebonyolítja az egyes rendezvényeket és a borversenyeket. Gondoskodik a Zászlósbor évenkénti , határnapra történő megválasztásáról. Elvégzi a borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál.
 

Pincemester - kinevezésig a Főborász

Gondoskodik a borrend reprezentációs borairól. Rendezvényeken a megfelelő minőségű és választékú italt biztosítja. Gondoskodik a társ borrendek rendezvényein az ajándék italokról.
 

Ínyencmester - / Fekete Norberet /
 
A főpohárnokkal együttműködve kialakítja a rendezvények étel-választékát, annak harmóniáját, közös főzés esetén elkészíti az ételeket, fogásokat, a Borrend „főzős” rendez-vényein elkészíti az előre egyeztetetett ételféleségeket.
 

Bortrezor őr – kinevezésig a Főborász
 
Gondoskodik a borok őrzéséről és biztonságáról, elvégzi a borok átvételét, átadását, tárolását és végzi az ezzel járó adminisztrációt, bemutatja a bortrezort és ismerteti az őrzött borokat.
 

Nagykövet - / Vajda József /

Összekötő és kapcsolatépítő szerepet lát el. Méltóképpen képviseli a borrendet bel- és külföldi partnerek, borászok, borbarátok, társadalmi szervezetek és közéleti személyek felé. A honlap karbantartásával folyamatosan ellátja a Borrend internetes megjelenésén keresztül történő képviseletét
 

Krónikás – kinevezésig az Elnök-Nagymester

A Borrend eseményeit írásban rögzíti, vezeti a Jegyzőkönyveket, a, Krónikáskönyvet, rendezi a fotókat, egyéb dokumentumokat (sajtóanyagot)


Zászlóőr – kinevezésig az Elnök-Nagymester

Gondoskodik a borrend zászlójának tárolásáról, tisztán-tartásáról és megfelelő alkalmakkor a társrendezvényeken résztvevőknek átadásáról és visszavételéről. A borrend saját rendezvényein zászlóvivő szerepét látja el.
 
 
Somelier – kinevezésig a Főpohárnok
 
Megteremti a harmóniát az étel-ital párosítás kialakításával- biztosítja  a rendezvényeken a borok összhangját,  gondoskodik megfelelő hőmérsékleten tartásukról, rendezvényeken ismerteti a  bemutatásra kerülő borsortX. A Felügyelő Bizottság

1. Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely az Elnökségtől  elkülönült szervezettel rendelkezik, és amely tagjai megbízatásának keletkezésére, megszűnésére az Elnökség tagjainak megbízatására, megszűnésére vonatkozó szabályokat – a X. pontban meghatározott eltérésekkel - kell alkalmazni.
 
2. A Felügyelő Bizottság három főből áll, tagjai egyidejűleg nem lehetnek az Elnökség tagjai.
 
3. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, Elnökét a tagok maguk közül választják meg.
 
4. A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni az Egyesület költségvetését, annak végrehajtását, gazdálkodását, valamint az Elnökség határozatainak végrehajtását. Köteles ellenőrizni továbbá az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működését, valamint  a pénz- és anyagkezelést és a bizonylati fegyelmet. Az ellenőrzésekről a Bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.
 
5. Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrzése során hiányosságokat, vagy bármi egyéb rendellenességet észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az Egyesület Elnökét.
 
6. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal jogosultak részt venni az Elnökségi üléseken.
 
7. A Bizottság elnöke évente köteles a végzett munkáról a Taggyűlésnek beszámolni.
 
8. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
 
9. A Felügyelő Bizottság eljárására egyebekben a Civiltv. rendelkezései az irányadóak.
 
XI. A Borrend működése és gazdálkodása

1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg addig pedig mint önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi civil szervezet  szerepel.
 
2. Az Egyesület a belépési díjakból, a tagdíjaiból, a részére jutatott támogató befizetésekből, valamint a kiegészítő jelleggel folytatott gazdaság-vállalkozási tevékenységéből befolyó egyéb bevételekből álló költségvetése alapján gazdálkodik.
 
3. A tagdíj mértékét és esedékességét az Elnökség javaslatára a Taggyűlés határozatban állapítja meg. A tagdíjat a tag befizetheti készpénzben a gazdasági alelnöknél, amelyről nyugtát vagy átvételi elismervényt kell kiállítani, vagy utalhatja az Egyesület bankszámlájára. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 
4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
 
5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére jótékonyságra fordítja.
 
6. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a számvitelre vonatkozó jogszabályok, valamint a Civiltv. rendelkezései az irányadóak.
 
7. Az Egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, jótékonysági, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.
 
8. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
 
XII. A Borrend képviselete, az Elnök helyettesítése

1.Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
 
2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa esetenként megbízott alelnök helyettesítheti. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület elnöke, illetve gazdasági alelnöke önállóan jogosult.
 
3. Az Elnök tartós, 90 napon túli akadályoztatása esetén legfeljebb hat hónapig az Egyesület szervezetének képviseletére a gazdasági alelnök és további egy alelnök együttesen jogosult. A hat hónapon belül a Taggyűlést össze kell hívni, és új Elnököt kell választani. A Taggyűlést ebben az esetben a gazdasági alelnök hívja össze.
 
XIII. A Borrend megszűnése

1. A Borrend megszűnik, ha a Taggyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
 
XIV. Záró rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Szlovák  Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény, és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a Taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.


Kelte:

Aláírta:

Elnök: ………………………………………….

Alelnök:………………………………………..

Alelnök:………………………………………..

FICB ČLENSTVO

18. októbra 2017 - prijatie Ohradského vínneho bratstva ako aktívneho člena FICB
Členstvo v MBOSZ

Ohradský rád rytierov vína sa stal členom MBOSZ (Národná asociácia maďarských rád rytierov vína)